Gå videre til innhold
30.november var det julefest på Vestli torg, med julegrøt, julemusikk, pepperkakepynting, hestekjerre og tenning av julegrana.
30.november var det julefest på Vestli torg, med julegrøt, julemusikk, pepperkakepynting, hestekjerre og tenning av julegrana.

Blogginnlegg -

Godt nyttår fra nærmiljø-prosjektene i Bydel Stovner

2022 har vært det første normalåret etter pandemien, og det har seksjon nærmiljø satt stor pris på. Endelig har vi kunnet møte befolkningen igjen, samles om aktiviteter, invitere inn og åpne opp!

Vår lille seksjon i Bydel Stovner er i stadig utvikling. Nye prosjekter har blitt etablert, og vi har fått ansvar for nye fagområder - og dette mener vi er både viktig og bra. Samtidig er det noen prosjekter som avsluttes ved enden av 2022. Slik er det med prosjekter. Her kan du lese mer om hva vi har jobbet med det siste året.

«Arbeid for alle»
I 2022 mottok Bydelen midler for å etablere tiltak/aktivitet rettet mot unge mellom 20-30 år, og innvandrerkvinner som står utenfor arbeid, utdanning og annen aktivitet. Dette resulterte i prosjektet «Arbeid for alle». Prosjektet skal kartlegge målgruppene og utarbeide metoder og tiltak for å få flere inn i arbeid. I år har det vært jobbet mye med prosjektets mål og organisering. Det har blitt utarbeidet flyers, prosjektmedarbeiderne har stått på stand, besøkt flere av Bydelens tjenester og frivillige organisasjoner. I tillegg har de etablert seg på sosiale medier, og fysisk på Jobbsenteret for unge. Fokuset fremover blir å jobbe mer oppsøkende mot målgruppene, og å forsøke å lose dem inn i allerede eksisterende tilbud/tiltak, samt teste ut ulike tilbud og tiltak for prekvalifisering, kvalifisering og sysselsetting.

  Kantina på Rommen skole
  Prosjektet startet opp 1. august, og brukte de første månedene på å få kjøkkenet på Rommen skole klart for oppstart 1. november. Prosjektleder Irene Antonsen har i løpet av vinteren hatt praksis i kantina med både 8. og 9. klasse på skolen, og kan melde om at elevene har vært både entusiastiske og lærevillige. Salget i kantina har også gått bra. I 2023 er målet å utvide kundekretsen, og få inn flere mennesker som vil ut i arbeid innenfor matfaget og som trenger litt erfaring.

  Uttesting av meny i kantina på Rommen skole.

  Startupsenteret (tidligere Stovner Business Founders)
  Prosjektet har i løpet av 2022 gjennomført en forskole og et kurs sammen med Entreprenerdy. Prosjektet fikk i august ny prosjektleder, Mi Le Hagen. Siden da har det skjedd en omprofilering av etablerertjenesten, som nå heter Startupsenteret. Dette var et strategisk valg for å gjøre prosjektet mer søkbart, og for å synliggjøre at tjenesten ikke kun er for Stovner-innbyggere. I tillegg har prosjektet opprettet en egen Instagram-profil for å nå målgruppa, ungdom fra 16-25 år, der de er. Prosjektet har også etablert et samarbeid med Stovner videregående skole, hvor prosjektleder blant annet er veileder for tre elevgrupper som jobber med å utvikle ungdomsbedrifter. Startupsenteret kan sees som en forlenget gren av Jobbsenter for ungdom, og prosjektene samarbeider tett. Prosjektleder har vært til stede på Jobbsenteret, for å bli kjent med ungdommer og spre informasjon om gründerskap som en potensiell karrierevei.

   «Fra ungdomsliv til arbeidsliv» (Groruddalssatsingen)
   Prosjektet har i år fullført sin femte syklus med ungdomsmedvirkning og tiltak. Det har vært samarbeid om rekruttering av ungdom til både Norges Fotballforbund Oslo og Deichman Stovner, samt to samarbeid i bydelen. I tillegg er det gjennomført flere kompetansehevende kurs, mentorordning og inspirasjonskvelder. Vi ser en økning av interesse for livsmestrings-temaer som er litt løsere relatert til arbeidsliv, da særlig økonomi og psykisk helse. Etter et avdekket behov er det også i 2022 en særlig innsats for å få straffedømte unge over i jobb etter endt soning.

   T
   Trygghetsverter på kurs hos Norges Fotballforbund Oslo


   «Ung hverdag» (Groruddalssatsingen)
   Som i fjor har prosjektet «Ung hverdag» hatt ansvar for Bydel Stovners sommerjobbtiltak. I år kom det inn litt over 700 søknader hvorav 430 ble innkalt til intervju. Før høstferien oppsto behov for flere aktiviteter for ungdom, og det ble derfor testet ut et nytt jobbkonsept, «Høstjobben», hvor ungdommen skulle finne jobb selv. 75 ungdommer fikk arbeidskontrakt og en avtale om å kunne jobbe 50 timer, hvis de rekrutterte arbeidsgiver selv. I tillegg ble det tilrettelagt for 22 jobber internt i Bydel Stovner, i samarbeid med Fix-it, Lif Laga og Bydelens driftsseksjon. I november ble det også «Julejobben» for andre år på rad, hvor 18 ungdommer, som verken er i jobb eller utdanning, fikk mulighet til å jobbe fulltid én måned hos en arbeidsgiver. Prosjektet legges ved nyttår inn under prosjektet «Fra ungdomsliv til arbeidsliv», for å samle og styrke innsatsen rettet mot ungdom og kvalifiserende aktiviteter og arbeidstrening.

   «Utvikling av delbydel Vestli» (Groruddalssatsingen)
   Prosjektet har i 2022 hatt et særlig fokus på Vestli torg og testing av ulike fysiske elementer og sosiale arrangementer. Hensikten har vært å synliggjøre potensialet torget har som møteplass for befolkningen. Det er satt opp flere sittemøbler for å tilrettelegge for mer bruk, og begrense muligheten for innkjøring på torget. Det er fjernet og/eller erstattet vegetasjon for å gjøre torget mer åpent, fått på plass mer belysning for økt opplevelse av trygghet, samt gjennomført både sommerfest og julefest. I tillegg har prosjektet etablert en kulturhistorisk rundløype, Rommirunden, i samarbeid med Rommen velforening og Bymiljøetaten. Bymiljøetaten har vært en viktig samarbeidspartner i prosjektet, og det har vært jobbet tett med etaten, borettslag og sameier, samt andre forvaltningsaktører i bydelen for å sikre forsvarlig drift av Vestlis uterom. Prosjektet avsluttes til nyttår.

   Nye benker og plantekasser på Vestli torg.

   BUA Stovner (Groruddalssatsingen)
   Arbeidet med å avklare drift og finansiering har fortsatt gjennom 2022. Det har vært jobbet med å støtte Høybråten og Stovner IL i å søke om midler eksternt. Utlånssentralen BUA, som låner ut gratis skiutstyr, vil være åpen sesongen 2022/23, sammen med gratis skiheis i Liabakken. Ved nyttår avsluttes prosjektet, men Bydelen vil fortsatt jobbe med Høybråten og Stovner IL for å ivareta befolkningens interesser i tiltaket.

   Tokerudparken (Groruddalssatsingen)
   Prosjektet fikk i år innvilget rammesøknad og har dermed fått tillatelse til å oppgradere av parken. På grunn av økte priser måtte prosjektet søke flere eksterne midler for å sikre nok økonomisk kapasitet. I løpet av høsten har det også skjedd endringer i planlagt drift av "ny" park, og Bydelen har måttet nedskalere oppgraderingen til kun å gjelde nedre del av parken. Området vil fortsatt få en hovedsti, sitteelementer, belysning og universelt utformede lekeapparater. Et arkitektfirma er i gang med å utarbeide tegninger basert på nedskaleringen. Selve oppgraderingen er derfor forsinket, og planlagt våren 2023.

   Høstfest i Tokerudparken 2021

   «Byutvikling i delbydel Vestli» (Groruddalssatsingen)
   I 2022 har prosjektet jobbet med å forankre arbeidet med by- og næringsutvikling i administrativ og politiske ledelse, fordi vi mener det er avgjørende for å få til noe, både på kort og lang sikt. Bydelsutvalget har vedtatt at det skal jobbes for en byutviklingsvisjon, og prosjektet vil derfor i 2023 jobbe mer overordnet og bydelsovergripende, framfor begrenset til delbydel Vestli.

   «Lokalt innsiktsarbeid og utvikling» (Groruddalssatsingen)
   Prosjektet har i 2022 vært mye til stede på Vestli torg, med alt fra tilbud om en kopp kaffe og en prat, til store nabolagsfester. Skap og snakk har vært fast aktivitet gjennom mesteparten av året, hvor det har blitt laget både collage, 17 mai-pynt, origami, makrame, Halloween-dekorasjon, og deltakerne har lært enkel brodering. Ikke minst har det vært mange gode samtaler. Etter sommeren ble Skap og snakk arrangert sammen med Åpen barnehage på Vestli. Prosjektet har igjen hatt ungdom i sommerjobb. Disse hadde ansvar for større og mindre aktiviteter på Vestli torg gjennom tre uker. Det ble blant annet arrangert dyrkekurs og satt opp plantekasser som beboere kunne benytte seg av. Sommerjobb-perioden ble avsluttet med en stor sommerfest, med musikk, konkurranser og ulike aktiviteter. Utover høsten har prosjektet, i samarbeid med andre prosjekter og organisasjoner, vært til stede på bydelstorget og Innbyggerbasen. Blant annet med sy-fiksekurs sammen med Østre Aker husflidslag på bydelstorget, og et fast månedlig kreativt treff på Innbyggerbasen. Før jul arrangerte vi, i samarbeid med andre, julefest på Vestli torg, med hest og kjerre, en sangglad nisse, grøt, gløgg og pepperkakepynting. Dette var veldig hyggelig. Prosjektet avsluttes nå ved nyttår, og våre erfaringer skal implementeres i andre prosjekter og i Bydel Stovner for øvrig.

   Skap og snakk


   I løpet av 2022 har det generelt vært arbeidet mye med å forankre prosjektene i Groruddalssatsingens delprogram nærmiljø der hvor utfordringene skal løses. Dette tror vi vil gi Bydelen større sjanse til å lykkes med prosjektene som etableres. Når det er sagt, har seksjon nærmiljø med sin prosjektkompetanse jobbet tett med følgende prosjekter:

   «Oppgradering av møteplasser på Haugenstua» (Groruddalssatsingen)
   Uteområdene på Haugenstua er i liten grad tilpasset barn og ungdom, og gjennom dette prosjektet ønsker Bydelen å tilrettelegge området rundt Verdenshuset for målgruppa. I 2022 har det vært arbeidet med å få på plass tilstrekkelige ressurser i prosjektet, noe vi ikke er i mål med. Det er etablert dialog med grunneier OBOS, og i 2023 er målet å få kartlagt ønsker og behov, tegnet et forslag til oppgradering, samt gjøre nødvendige avklaringer før oppgradering skjer.

   «Verdenshuset for frivillighet og samfunnsdeltakelse» (Groruddalssatsingen)
   Prosjektet hadde som mål å tilpasse og gjøre lokalene i 1. etasje på Verdenshuset på Haugenstuatilgjengelig for bruk. Da særlig for frivilligheten. De viktigste behovene her var muligheter for fysisk aktivitet, og å kunne benytte lokalene til kurs og samlinger. I høst ble lokalene pusset opp. Lokalene har blant annet fått et utvidet utlånsrom/kjøkkenrom/stort møterom og ny dansesal/aktivitetsrom med speil på veggene. Prosjektet er nå avsluttet.

   Dansesalen på Verdenshuset

   «Samhandlingsarenaen Stovner senter» (Groruddalssatsingen)
   Bydelen har høsten 2022 hatt under uttesting et bydelstorg i de tidligere vaksinelokalene på Stovner Senter. Her kan innbyggerne få svar på spørsmål, hjelp og veiledning. Det er ansatt en team-leder og seks bydelsverter, som er ungdom bosatt i bydelen. Prosjektet har gjort avtale med Stovner Senter om nye lokaler i samme etasje, med planlagt åpning høsten 2023.

   «Gode framtidsutsikter» (Groruddalssatsingen)
   Fra 2023 slår vi sammen prosjektene «Samhandlingsarenaen Stovner senter» og «Gode framtidsutsikter» til «En tilgjengelig Bydel». Prosjektet skal se nærmere på hvordan Bydelen kan kommunisere og samhandle bedre, både internt og med befolkningen.

   «Helhetlig bomiljø på Vestli» (Groruddalssatsingen)
   Prosjektet har i 2022 gjort en bomiljøundersøkelse i Vestlisvingen 196, for å få mer informasjon om hvordan beboerne opplever sitt eget bomiljø, trygghet og trivsel, og hvordan vi sammen kan skape et bedre bomiljø. En nullpunktsmåling er viktig for prosjektet, for å måle tilstanden før tiltakene iverksettes. Kunnskap fra beboere er også viktig for å korrigere videre arbeid kontinuerlig. Det er etablert et samarbeid og satt inn tiltak sammen med Boligbygg og Brann- og redningsetaten, med et informasjonsmøte om brannforebygging. Bydelen har også etablert en leieboertjeneste, hvor det til nå er holdt et informasjonsmøte med forbundet Huseierne og utleiere. Flere utleiere ønsket å dele sine erfaringer og gi prosjektet innsikt. Prosjektet har fått totalt ni henvisninger via tverrfaglig arbeidsgruppe, NAV og boligkontor. Det er gjennomført ett kjøp med oppfølging, tre personer har fått startlån i desember og prosjektet har bistått i fire refinansieringssaker. Det er også etablert samarbeid med NAV og erfaringsutveksling med andre bydeler om Stovnermodellen. Dessuten en innovasjonsdialog og samarbeid med boligkontor, Velferdsetaten og byrådsavdelingen for arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS) om et pilotprosjekt om kjøp av bolig med startlån i nærliggende kommuner.

   «Bedre kommunikasjon» (Groruddalssatsingen)
   Prosjektet «Bedre kommunikasjon» ble etablert i 2022, og er et samarbeid mellom Områdesatsingenes tre delprogrammer. Prosjektet skal kartlegge behov og ønsker blant personer som flytter til bydelen gjennom familiegjenforening. I løpet av året har prosjektet ansatt en prosjektleder og en prosjektmedarbeider, og har startet med å planlegge hvordan kartleggingen skal gjennomføres.

   Hva er veien videre?

   I 2023 ønsker vi å samle og styrke innsatsen mot enkelte målgrupper, og Bydelen gjør noen grep for hvordan vi kan jobbe mer helhetlig og samordnet med utvikling og prosjekter. Dette har vi stor tro på, og gleder oss til å ta fatt på arbeidet! Seksjonen vil i 2023 ha særlig fokus på områdene sysselsetting, frivillighet og by- og næringsutvikling, og stikkord for måten vi vil jobbe på er tilgjengelighet, utvikling og kompetanse.

   Seksjon nærmiljø vil takke alle for engasjementet dere har vist i året som gikk, og håper dere vil fortsette å gi oss konstruktive tilbakemeldinger fremover. På den måten blir vi også bedre!

   Vi ønsker dere alle et godt nyttår, og sier på gjensyn i 2023!

   Emner

   Kategorier

   Regions

   Kontakter

   Thomas Wrigglesworth

   Thomas Wrigglesworth

   Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882

   Bydel Stovner

   Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
   For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

   Bydel Stovner
   Karl Fossums vei 30
   0985 Oslo