Gå videre til innhold
Haugenstua (Foto: Nadia Frantsen)
Haugenstua (Foto: Nadia Frantsen)

Nyhet -

Innbyggerundersøkelse: Store pandemi-konsekvenser i Stovner bydel

Økonomiske problemer, senplager etter korona og dårligere psykisk helse er blant pandemiens konsekvenser for befolkningen i Stovner bydel. Det viser innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført vinter, første delrapport er nå lagt fram.


Stovner bydelsutvalg, ved arbeidsutvalget, vedtok i fjor høst at det skulle gjennomføres en innbyggerundersøkelse i bydelen - «en undersøkelse om hvordan befolkningen har opplevd koronatiden og bydelens håndtering av pandemien».

5.april ble første delrapport lagt fram. Den viser at pandemien har hatt omfattende negative konsekvenser for innbyggerne i Bydel Stovner. Den har påvirket livene deres når det gjelder blant annet økonomi, jobb, livskvalitet og psykisk og fysisk helse. Ungdom, unge voksne og innbyggere med innvandrerbakgrunn er særlig rammet. 

– Resultatene fra innbyggerundersøkelsen gir grunn til bekymring. Vi har lenge visst at Stovner ble hardt rammet av pandemien, denne rapporten gir oss konkrete tall på hvem og hvordan folk har fått problemer. Nå må bydelsutvalget følge opp i budsjettet, slik at Bydelen kan gi gode tjenester som kan reparere skadene, sier Rashid Nawaz, leder for Stovner bydelsutvalg.

Spørreskjema på flere språk

Innbyggerundersøkelsen har vært gjennomført med SMS-invitasjon, et digitalt spørreskjema og telefonintervjuer, der et utvalg av befolkningen ble invitert til å delta. Det er Bydel Stovner som har gjennomført undersøkelsen, i samarbeid med Kantar.

Den kvantitative kartleggingen har tatt opp en rekke temaer, som arbeids- og livssituasjon, økonomisk situasjon, koronasykdom og plager, fysisk og psykisk helse og alvorlige livshendelser før og under pandemien. Spørreskjemaet ble oversatt til fem språk: engelsk, urdu, somali, arabisk og polsk. 

Til sammen ble det gitt 3577 komplette svar på spørreundersøkelsen. I tillegg er det gjort kvalitative kartlegginger gjennom fokusgrupper og dybdeintervjuer, dette blir omtalt i en egen delrapport. Det er innbyggere over 16 år som har svart på undersøkelsen.

Høyt smittetrykk og utfordrende livssituasjoner

Rundt 49 prosent av Bydel Stovners innbyggere har vært smittet av covid-19 (pr.03.04.22). Særlig i første del av pandemien var smittetrykket høyt sammenlignet med andre deler av Oslo og Norge, og mange ble så alvorlig syke at de ble innlagt på sykehus.

Stovner har et sammenfall av levekårsutfordringer i form av lav sysselsetting, mange med lite utdanning, trangboddhet, et stort antall barn i lavinntektsfamilier, og stort frafall i videregående skole. Mange av disse utfordringer er blitt ytterligere forsterket av pandemien.


Sentrale funn fra innbyggerundersøkelsen:

  • 88 prosent oppgir at pandemien har påvirket livet i negativ retning. Unge og personer med innvandrerbakgrunn, og de om har vært syke av korona, har opplevd størst negativ påvirkning.
  • Jobbsituasjonen ble forverret – 10 prosent ble permittert, mens fem prosent mistet jobben. En del mistet praksisplass.
  • Blant dem som var i jobb opplevde 57 prosent at de hadde økt risiko for å bli utsatt for koronasmitte gjennom jobben.
  • Økonomien er forverret for mange. 21 prosent oppgir å ha fått mindre inntekter, og 26 prosent har hatt problemer med utgifter som mat, husleie m.m. Også her er unge og personer med innvandrerbakgrunn særlig rammet.
  • Blant dem som har vært koronasyke har 27 prosent fortsatt helseplager, som tungpustethet, slapphet, og dårlig konsentrasjon og hukommelse.
  • Mange innbyggere sliter med psykiske helseplager. Rundt halvparten er i varierende grad plaget av nedstemthet, bekymring, engstelse og en følelse av håpløshet med hensyn til fremtiden. Det er en særlig høy andel blant unge voksne og personer med innvandrerbakgrunn.
  • Mange har opplevd alvorlige livshendelser før eller under pandemien, som fører til ekstra belastning. En av fem har opplevd å miste noen nære i dødsfall.

Her kan du lese innbyggerundersøkelsen, delrapport 1.

Bydelsdirektør Alv H. Sørland overrakte innbyggerundersøkelsen til Rashid Nawaz, leder for Stovner bydelsutvalg. 

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882

Relatert innhold

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo