Gå videre til innhold
Bydel Stovners koronautvalg har levert sin rapport

Nyhet -

Bydel Stovners koronautvalg har levert sin rapport

Koronapandemien rammet Bydel Stovner hardt, med store helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvenser. Hvordan traff pandemien bydelen, og hva er veien videre? Rapporten fra Bydel Stovners koronautvalg ble levert til bydelsutvalget 17.juni.

Stovner bydelsutvalg har vært opptatt av årsakene til smittetrykket på Stovner, og av hvordan bydelen kan rustes bedre for framtidige kriser. Derfor satte bydelsutvalget ned et eksternt utvalg i mars 2021. Utvalget fikk i oppdrag å gjøre en vurdering av årsakene til at pandemien rammet Bydel Stovner særlig hardt, og peke på mulige veier for å ruste bydelen bedre for framtida.

Koronautvalget har vært ledet av Erik Orskaug samt fem medlemmer, med bistand fra et sekretariat i bydelsadministrasjonen.

Bydel Stovner var blant områdene som ble hardest rammet i Norge av koronapandemien, med svært høye smittetall og en høy andel sykehusinnleggelser. I tillegg har nedstengingen av samfunnet og smitteverntiltakene truffet befolkningen hardt, og eksisterende sosial og økonomisk ulikhet er blitt forsterket.

Koronautvalget skriver i sin rapport at ettervirkningene av pandemien og nedstengningen vil være merkbare over lang tid, og at fellesskapet må gjøre en ekstraordinær innsats for å forhindre at sosialt og økonomisk utenforskap får styrket fotfeste i tida framover. Rapporten har forslag som krever oppfølging både av nasjonale og kommunale myndigheter, samt av bydelen selv.

Flere midler og femårig plan

– Koronautvalget foreslår at de mest levekårsutsatte bydelene og kommunene som har hatt det største smittetrykket over tid, får økt sine frie midler i en femårsperiode for å møte de ekstra utfordringene som pandemien har gitt, sier utvalgsleder Erik Orskaug.

Det må tas et krafttak over flere år, og utvalget foreslår derfor en femårig tiltakspakke for Stovner bydel, som også kan være overførbar til andre bydeler/boområder. Målet er å kompensere for de økte levekårsforskjellene som følge av pandemien, og de underliggende sårbarhetene som har bidratt til at Stovner og andre levekårsutsatte områder er blitt særlig skadelidende.

Koronautvalget foreslår som overordnet grep å styrke bydelens mandat og ressurser til å møte innbyggernes behov. Med dette som utgangspunkt foreslår utvalget en femårig plan for Stovner med fire innsatsområder:

  • Styrke barn og unges oppvekstsvilkår og muligheter
  • Stoppe en nedadgående spiral i noen boområder
  • Fremme inkludering i arbeidsliv og samfunnsliv
  • Innsats for å styrke lokalsamfunn og tillit i befolkningen

– Dette blir en veldig viktig rapport for oss i bydelsutvalget, ikke minst er det mye fakta og grundig dokumentasjon som vi skal gå inn i. Rapporten blir helt sentral i det videre politiske arbeidet for å finne tiltak som kan reparere pandemiens skadevirkninger, sier Rashid Nawaz, leder for Stovner bydelsutvalg.

Hele rapporten ligger under "Relatert materiale", helt nederst under artikkelen. 

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882

Relatert innhold

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo