Gå videre til innhold
(Foto: Finn Skogstad)
(Foto: Finn Skogstad)

Nyhet -

Et løft for bedre levekår, oppvekst og sysselsetting

Bydel Stovners budsjettforslag for 2022 er lagt fram 11.november. Erfaringene fra pandemien blir en viktig føring for bydelens arbeid i 2022, med en særlig innsats for bedre levekår, god oppvekst og økt sysselsetting.

– Vi har lært svært mye av koronakrisen, og det er viktig at vi tar med oss lærdommen videre i utviklingen av nye og eksisterende tjenester og tilbud til befolkningen på Stovner, sier bydelsdirektør Alv H. Sørland.

Bydel Stovner har vært spesielt hardt rammet av pandemien, med svært høye smittetall og konsekvenser for innbyggerne som økt arbeidsledighet, svekkete oppvekstvilkår for barn og ungdom og dårligere folkehelse. Pandemien forsterket og synliggjorde mange av levekårsutfordringene som finnes i Bydel Stovner, og bydelens arbeid i 2022 vil være særlig innrettet mot dette. Bydelen må neste år håndtere de helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvensene av pandemien.

En særskilt innsats for bedre levekår må blant annet bygge videre på erfaringene fra pandemien. En vesentlig lærdom er at Bydelen må utvikle og ta i bruk innovative løsninger som er fundert i erfaringer fra tjenestene, kunnskap om befolkningen og analyse for å imøtekomme innbyggernes behov.

– Akkurat nå er bydelen i en unik posisjon til å gjøre endringer. Det krever at vi må tørre å tenke nytt, vi må utvikle og teste ut nye ideer, og vi må arbeide på nye måter, sier Sørland.

– Å forstå innbyggernes behov står også helt sentralt i Bydelens arbeid. Når vi systematisk er opptatt av å forstå behovene, vil vi finne bedre og mer effektive løsninger som utgjør en forskjell for den enkelte.

Koronautvalgets rapport

Et eksternt utvalg har gransket pandemiens konsekvenser i bydel Stovner, og la fram sin rapport i juni 2021. Koronautvalget gir anbefalinger til videre oppfølging for å reparere koronaens skadevirkninger i bydelen. Her pekes det ut fire innsatsområder:

  • Styrking av barn og unges oppvekstvilkår og muligheter
  • Stoppe en nedadgående spiral i noen boområder
  • Fremme inkludering i arbeidsliv og samfunnsliv
  • Innsats for å styrke lokalsamfunn og tillit i befolkningen

Koronautvalgets rapport og anbefalinger er et sentralt grunnlag for prioriteringene i Bydel Stovners budsjettforslag for neste år.

Styrket satsing på Vestli

Delbydel Vestli har pekt seg ut som et område der levekårene har gått i en uheldig retning de siste ti åra, og hvor mange av innbyggerne har lav inntekt og lav grad av sysselsetting. Derfor ønsker Bydel Stovner å sette inn en prioritert innsats på Vestli i 2022. Satsingen må inkludere alle bydelens tjenester som allerede jobber på Vestli, som for eksempel barnehager, skolehelsetjeneste og hjemmetjenester.

En forsterket innsats på Vestli krever at tilgjengelig kunnskap om forhold som påvirker levekår analyseres og tas i bruk til en samordnet, nyskapende og helhetlig innsats som kan bidra til en positiv utvikling. Tiltakene vil være rettet mot de fire innsatsområdene som koronautvalget anbefaler.

Bydelen ønsker å tenke nytt når det gjelder organisering og innretning på tiltak. Det er viktig å gå i samarbeid med andre aktører som for eksempel staten, kommunen sentralt, frivillighet og næringsliv for å skape en positiv utvikling tilpasset innbyggernes forutsetninger og behov.

Strategi og økonomiske rammer

Fundament for budsjettforslaget er Bydel Stovners strategi 2022 – 2025. Strategien har fem hovedpunkter:

  • Kontinuerlig forbedring
  • Forebygging fremfor reparasjon
  • Behovsdrevet utvikling av tilbud og tjenester
  • Myndighet så nær brukeren som mulig
  • Digital transformasjon

Bydel Stovners samlede budsjettforslag for 2022 er på drøyt 1,5 milliarder kroner netto. Bydelen går inn i neste år med en sunn økonomi, og aktivitetsnivået er på et overordnet nivå tilpasset de økonomiske rammene.

Innretningen på budsjettet er noe endret fra fjoråret. Omleggingen innebærer en større grad av rammefinansiering basert på objektive kriterier. Budsjett for tidligere år har i større grad vært basert på budsjettering på grunnlag av aktivitetsnivå og regnskap for forutgående budsjettår. Kriteriene bygger på målbare kjennetegn ved innbyggerne, som alder, utdanningsnivå eller funksjonsevne. De objektive kriteriene gjenspeiler i større grad brukernes behov for tjenester.

Bydel Stovners budsjettforslag og strategi 2022 - 2025 finner du her. 

Budsjettforslaget behandles i Stovner bydelsutvalg 9.desember.

På Vestli torg: bydelsdirektør Alv H. Sørland med overrekkelse av budsjettforslag 2022 til Rashid Nawaz, leder for Stovner bydelsutvalg. (Foto: Sarah Pierstorff)

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882

Relatert innhold

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo