Gå videre til innhold
Vil gi unge på Stovner en trygg vei inn i voksenlivet

Blogginnlegg -

Vil gi unge på Stovner en trygg vei inn i voksenlivet

Bydel Stovners nye prosjekt «13-23» har som mål å utvikle nye tilbud og tjenester for barn og unge, for å skape gode rammer og en trygg overgang inn i voksenlivet. «13-23» er en av flere viktige innsatser i Bydel Stovners områdesatsinger, som blant annet skal bidra til triveligere lokalmiljøer, byutvikling, økt sysselsetting og aktivitet for ungdom. 

Bydelen har i mange år hatt høy prioritet på gode tiltak og tilbud for barn og unge, blant annet gjennom Groruddalssatsingen. 

I Bydel Stovner er en stor del av befolkningen barnefamilier. 33 % av bydelens innbyggere er under 24 år gamle. 23 % av barna i bydelen vokser opp i lavinntektsfamilier, og enkelte delbydeler i bydelen skårer lavest i landet på levekårsstatistikken. I 2018 hadde 20 % av elevene på landsbasis ikke fullført videregående opplæring i løpet av fem år. I bydel Stovner var det 24 % som ikke fullførte, viser tall fra FHIs oppvekstbarometer. 

– Det er nødvendig med en helhetlig og sektorovergripende tilnærming til disse utfordringene. Bydel Stovner trenger å skape kapasitet til tjenesteutvikling ut fra ungdommens behov, for å styrke levekår og lokalsamfunn, sier Guro Helene Usterud, som er prosjektleder for «13-23».

Dagens tilbud er i hovedsak enten rettet mot dem som har diagnoser eller omfattende hjelpebehov, eller er universelle tjenester for alle ungdommer. Det finnes få tilpassede tjenester for ungdommer som står i risiko for utenforskap, men som ikke er i hjelpeapparatet.

Områdesatsing

Prosjektet «13-23» er en del av Områdeløft Stovner sentrum, som omfatter delbydelen Fossum og Rommen. Området preges av mange trangbodde leiligheter, lav andel sysselsatte og lav andel som fullfører videregående utdanning. 

Hovedmålet for Områdeløft Stovner sentrum i 2021 er å jobbe for å videreutvikle lavterskel møteplasser og arenaer som bidrar til å mobilisere befolkningen, og stimulere til deltagelse og inkludering på samfunnsarenaer og i nærmiljøet. 

Dette gjøres gjennom disse prosjektene:

  • 13-23
  • Fra ungdomsliv til arbeidsliv
  • Aktivt medborgerskap
  • Brukskonsept Øvre Fossum gård (Kulturetaten)

Lokalene til Stovner jobbsenter vil stå sentralt i uttesting av forebyggende tjenester til ungdom og unge voksne, basert på deres behov. Å lette overgang fra ungdomsliv til arbeidsliv vil også være et verdifullt bidrag for å forebygge fattigdom og utjevne sosiale forskjeller.

I Områdeløft Vestli videreføres arbeidet med fysisk oppgradering av møteplasser og uteområder i 2021. I tillegg er det behov for å arbeide med bomiljøene i de private sameiene, i tillegg til arbeidet som gjøres i de kommunale blokkene. 

En tredje satsing i Områdeløft Vestli er byutviklingspotensialet. Per i dag er det lite private investeringer i Bydel Stovner, og det skapes få nye arbeidsplasser. Årsaken til dette er sammensatt. 

Bydelen ønsker i 2021 å utforske hva slags byutviklingspotensial som finnes lokalt, med mål om å tiltrekke private investeringer som kan skape flere arbeidsplasser, skape nye boområder og gi flere tilbud til befolkningen. 

Arbeidet vil ta utgangspunkt i delbydel Vestli, men ha bydelsovergripende konsekvenser. Prosjekter i Områdeløft Vestli i 2021 er:

  • Utvikling av delbydel Vestli
  • Tokerudparken
  • Helhetlig bomiljø på Vestli
  • Byutvikling i delbydel Vestli
  • BUA Stovner

Ønsker du å vite mer om Groruddalssatsingens delprogram nærmiljø på Stovner, gå inn på:  https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/omradeloft-stovner/

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Relaterte nyheter