Gå videre til innhold
Frisbee på Øvre Fossum gård.
Frisbee på Øvre Fossum gård.

Blogginnlegg -

Gi oss innspill til Groruddalssatsingens delprogram nærmiljø 2024

Hva skal til for å skape bedre nærmiljøer og mer inkluderende lokalsamfunn på Stovner, der flere folk deltar aktivt?

Bydel Stovner er nå i gang med arbeidet med programplan for Groruddalssatsingens delprogram nærmiljø for 2024, og vi ønsker deres innspill. Groruddalssatsingen har som mål å skape bedre og mer inkluderende nærmiljøer i våre nabolag. Det er også et mål at flere av dem som bor her deltar aktivt i nærmiljøet. Hva som skal til for å få til dette, er det innbyggerne som best kan mene og si noe om.

Derfor vil vi nå gjerne høre fra dere. Hva bør Bydel Stovner fokusere på i 2024?

Hva er en programplan?

Hvert år utarbeider Bydel Stovner er programplan som beskriver lokale behov og utfordringer, og presenterer prosjekter bydelen ønsker å etablere for å ta tak i disse.

Programplanen vedtas av Stovner bydelsutvalg. Den oversendes så til Oslo kommunes byrådsavdeling for byutvikling, som beslutter hvor mye midler vi får neste år.

Utvikling av Bydelens tilbud og tjenester skal være behovsrettet. Det betyr at det er innbyggernes behov og utfordringer som er viktigst.

Se hva vi gjør i 2023

For å vise hva som er mulig å få til, kan det være fint å se litt på hva innspillene fra i fjor har ledet til.

I programplanen for 2023, som vi også fikk innspill fra befolkningen til, har vi fortsatt søkelys på konsekvenser av pandemien, lette overganger for ungdom inn i arbeidslivet, utvikle gode arenaer for barn, unge og frivilligheten, oppgradere og etablere møteplasser, samt øke befolkningens opplevde trygghet og trivsel. I programplanen for 2023 har det også vært satset på å samle og styrke prosjektene, for å i større grad kunne spisse innsatsen i nærmiljøene.

Totalt i 2023 har vi ni prosjekter i delprogram nærmiljø.

Noen av våre prosjekter er:

Oppgradering av møteplasser på Haugenstua

Haugenstua torg gjennomgikk en større oppgradering tilbake i 2008/2009, og er i dag en møteplass for befolkningen i området. Likevel oppleves deler av området som lite attraktivt for barn og unge. Bydelen ønsker derfor å tilrettelegge for et hyggelig uteområde i forbindelse med lokalene til bydelens barne- og ungdomstilbud på Verdenshuset.

Byutvikling på Stovner

  Prosjektet skal få opp et mulighetsbilde for en helhetlig byutvikling i bydel Stovner, hvor blant annet muligheter for bolig, næring og infrastruktur skal skisseres. Videre skal prosjektet tilrettelegge og jobbe for realisering.

  En tilgjengelig bydel

   Med utgangspunkt i håndtering av pandemikonsekvenser skal prosjektet: Arbeide mer målrettet med tilpasset kommunikasjon ut mot ulike grupper i befolkningen, sette igang tiltak og/eller styrke eksisterende tiltak overfor barn og unge, sikre et språkløft for personer med innvandrerbakgrunn som har behov for det utover de tilbud som finnes i dag, heve den digitale kompetansen i befolkningen, samt øke involvering og medvirkning.

   Prosjektet Samhandlingsarenaen Stovner senter (bydelstorget) inngår som en leveranse i dette prosjektet.

   Bydelstorget på Stovner Senter tilhører prosjektet «En tilgjengelig bydel».

   Fra ungdomsliv til arbeidsliv

    Prosjektet skal gjøre den utfordrende overgangen fra ungdomsliv til arbeidsliv lettere. Målgruppen er unge i alderen 13-25 år. Gjennom et jobbsenter for unge som bygger på medvirkningsarbeid, smidig prosjekttilnærming og uttesting av flere tiltak, søker prosjektet å få flere unge på Stovner inn i arbeidslivet, eller et skritt nærmere arbeidslivet.

    Prosjekt Ung hverdag inngår som leveranse i dette prosjektet. Det samme gjelder elementer fra prosjektet 13-23.

    Brukskonsept Øvre Fossum gård


    Gjennom et samarbeid mellom Kulturetaten, Bydel Stovner og øvrige lokale interessenter og aktører skal Øvre Fossum Gård med våningshus, stabbur, drengestue og tun/hage videreutvikles. Prosjektet skal styrke gårdsanlegget som åpen lavterskel og sosial møteplass for befolkningen. Kulturetaten har som mål å skape en inkluderende sambruksarena for kultur, urbant landbruk, læring, frivillighet og nærmiljøaktivitet.

    Helhetlig bomiljø på Vestli

    Prosjektet skal innhente kunnskap og innsikt om boligforhold i delbydel Vestli, og på bakgrunn av dette foreslå tiltak som skal bidra til Oslo kommune sine mål i boligstrategien. Hovedmålgruppen for prosjektet er vanskeligstilte på boligmarkedet, særlig rettet mot barn og unges oppvekstvilkår og deres familier.

    Hva skal vi jobbe med i 2024?

    Fokusområdene vi arbeider med i år vil også videreføres i 2024. Har du innspill til andre områder vi burde rette fokus mot i 2024? Hva bør vi gjøre med av og ha bør vi ikke gjøre?

    Send dine innspill pr. e-post, både korte og lange, til prosjektleder Nora Sperre Vangsnes. Merk meldingen med «Innspill til programplan delprogram nærmiljø».

    E-post: postmottak@bsr.oslo.kommune.no

    Frist: 31.august 2023

    «Helhetlig bomiljø på Vestli» er et av prosjektene i Groruddalssatsingens delprogram nærmiljø i Bydel Stovner.

    Emner

    Kategorier

    Regions

    Kontakter

    Nora Sperre Vangsnes

    Nora Sperre Vangsnes

    Prosjektleder, seksjon nærmiljø Idrett og friluftsliv 940 29 643

    Bydel Stovner

    Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
    For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

    Bydel Stovner

    Karl Fossums vei 30
    0985 Oslo