Gå videre til innhold
Design: Freepik.com
Design: Freepik.com

Nyhet -

Ny tilskuddsordning for frivilligheten

Bydel Stovner har laget en ny tilskuddordning for frivilligheten. Her kan du lese mer om nye retningslinjer, frister, utbetaling og rapportering, klagerett og hvem som kan søke.

I 2020 er tilskuddsordningene rettet mot frivilligheten slått sammen til én ordning. I år er tilskuddsordningen på to millioner kroner.

Den nye ordningen erstatter tre ordninger: Det som tidligere het kultur- og frivillighetsmidler, tilskudd til fritidsaktiviteter (kontingentordningen) og tilskudd til aktiviteter for barn og unge i Bydel Stovner. Grønne midler fortsetter som egen ordning. Det blir to utlysninger av midlene i året.

Første utlysning har søknadsfrist 25.februar. Søknadene behandles av Bydel Stovners administrasjon. Administrasjonen leverer forslag til innstilling til Mangfold-, oppvekst og kulturkomitéen, som behandler og vedtar tildelinger og avslag.

Hvem kan søke?

Frivillige lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Med frivillig organisasjon menes organisasjoner som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. Religiøse og politiske organisasjoner, borettslag og sameier kan søke midler når aktiviteten er utenfor organisasjonens kjernevirksomhet.

Enkeltpersoner kan ikke søke.

Søknadsskjema finner du i lenken under. Tilgang til skjemaet krever at du logger deg inn på Min side hos Oslo kommune. Svar på søknaden mottas i Altinn-kontoen til organisasjonen. Bydel Stovner anbefaler derfor at det er personen som har tilgang til organisasjonens Altinn-konto, som søker og rapporterer. 

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-frivillige-organisasjoner-i-bydel-stovner/

Nytt for tilskudd for kontingenter og treningsavgifter

Det kan søkes samlet om en ramme for å dekke kontingenter og treningsavgifter, maks 3000 kroner per person per år. Dere kan altså velge å levere én søknad per organisasjon. Midlene skal gå til å dekke kontingenter og/eller treningsavgifter til barn og unge som ikke har mulighet til å delta i aktiviteten på grunn av familiens økonomiske situasjon. Det kan ikke søkes for personer over 19 år (tilskudd kan gis fram til personen har fylt 20).  

De det søkes på vegne av, må ha bostedsadresse i Bydel Stovner, men selve aktiviteten kan være utenfor bydelen. Organisasjonen er forpliktet til å kontakte foresatte til den det søkes på vegne av, når kontingentstøtte gis til barnet.

Aktiviteten må skje i frivillig regi. Kommersielle aktiviteter, som for eksempel treningskort ved fitnessentre, støttes ikke. I skjemaet skal det ikke gis noen personopplysninger om den/dem det søkes om. Legg merke til at det er et eget skjema dersom dere søker tilskudd  til kontingenter og treningsavgifter. Det skyldes at det har vært teknisk vanskelig å få det til. Vi håper at vi klarer å få ett skjema for alt ved neste utlysning.

Nye retningslinjer

Det følger nye retningslinjer med den nye ordningen. Retningslinjene og prioritering av søknader finner du her:

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13360014-1581340926/Tjenester%20og%20tilbud/Tilskudd%20stipend%20og%20legater/Tilskudd%20til%20frivillige%20organisasjoner%20i%20Bydel%20Stovner/Retningslinjer%20for%20kultur-%20og%20frivillighetsmidler%20Bydel%20Stovner%202020.pdf

Det er viktig at dere leser gjennom retningslinjene før dere søker.

Utbetaling og rapportering

En endring fra noen av de tidligere ordningene, er at i år vil utbetalingene skje når søknaden har fått tilsagn, og ikke etter levert rapport. Rapport må likevel leveres innen 31.12.2020. I enkelte tilfeller kan organisasjoner også gis andre rapporteringsfrister. 

Om rapport ikke leveres vil Bydel Stovner kreve tilbakebetaling. Dersom det gjenstår ubrukte midler, skal disse også tilbakebetales.

Før pengene utbetales må organisasjonen bekrefte at de aksepterer vilkårene i tilskuddsbrevet.

Om organisasjonen har søkt kontingentstøtte må man i rapporten oppgi kjønn, alder, postnummer og kostnad for de det er søkt på vegne av. Ubrukte midler må tilbakebetales til Bydel Stovner. 

For å få utbetalt tilskuddet må organisasjonen være registrert i Oslo Kommunes kunderegister, som ble innført i 2019. Om organisasjonen ikke er registrert, kan ikke bydelen utbetale tilskuddet. Her kan dere registrere dere i kommunens kunderegister.

Organisasjoner som ikke rapporterer innen fristen mister muligheten til å søke tilskudd i den påfølgende utlysningen året etter.

Bydelen kan foreta stikkprøvekontroller for å ettergå om tiltak er gjennomført etter kriteriene.

Ubenyttede midler tilbakebetales til bydelen etter at tiltaket er gjennomført.

Klagerett

Søker har mulighet til å klage på vedtaket for søknaden. Skriftlig klage sendes på e-post til postmottak@bsr.oslo.kommune.no innen tre uker etter utsendt svar på søknad. 

Klager behandles av bydelsutvalget. 

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til frivillighet@bsr.oslo.kommune.no

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo