Gå videre til innhold
Møterekken begynner med arbeidsutvalget og avsluttes med bydelsutvalget.
Møterekken begynner med arbeidsutvalget og avsluttes med bydelsutvalget.

Nyhet -

Ny struktur for politikken i Bydel Stovner

Fra og med 2018 får Bydel Stovner en ny struktur for politiske prosesser. Dette skal gjøre det enda tydeligere hvilken rolle de folkevalgte har i bydelen og på den måten styrke lokaldemokratiet.

Bydelsutvalget setter rammer for bydelens virksomhet, og er innbyggernes viktigste lokaldemokratiske institusjon. Administrasjonens oppgave er å gi et godt grunnlag for politiske beslutninger og gi gode alternativer basert på kunnskap. Hensikten med en ny struktur for politikken er å tydeliggjøre bydelsutvalgets rolle som overordnet myndighet for Bydel Stovner. Dette skal bidra til å styrke lokaldemokratiet ved å sikre bedre politiske prosesser som gir rom for diskusjon i det offentlige rom, samt tydeliggjør uenighet og enighet. Politikken skal i større grad definere hva som er en politisk sak og hvordan en sak skal behandles. Det nye systemet tas i bruk i 2018.

Hvorfor?

Poenget med den nye strukturen er å sikre at alle saker har en felles inngang til politikken, at råd og komiteer blir arenaer for politisk verksted, og at rådenes innspill og komiteenes innstilling skal danne grunnlaget for behandling i bydelsutvalget.

Hvem og hvordan?

Møterekken begynner med arbeidsutvalget (AU) og avsluttes med bydelsutvalget (BU). Det betyr at strukturen blir slik; arbeidsutvalget, så rådenes tilrådning, komiteers innstilling og til slutt bydelsutvalgets behandling.

Arbeidsutvalget (AU): I tillegg til å være et ordinært arbeidsutvalg, får AU mandat til å bestemme hvilke saker som skal behandles politisk, og bestemme hvordan saken skal behandles politisk.

Det betyr at saker som foreslås først skal presenteres for AU. Det skal sikre at politikken selv setter dagsorden for politikken, og at saker som ikke skal behandles av politikken håndteres av administrasjonen selv. Det blir da satt en klarere og tydeligere linje for politiske prosesser og administrative oppgaver.

Rådene: Rådene skal gi tilrådning. De kan ikke vedta saker, men deres meninger skal komme fram i saksbehandlingen slik at komiteene og senere bydelsutvalget kan se hva som har blitt ment. Ungdomsrådet og idrettens samarbeidsutvalg skal inn i den nye strukturen.

Komiteene: Komiteene skal, med unntak av saker de har myndighet til å fatte vedtak, avgi en innstilling til bydelsutvalget. Denne innstillingen skal følge saken til bydelsutvalgets behandling. Komiteene må bruke administrasjonen aktivt for å sørge for et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å kunne behandle sakene.

Alle de folkevalgte skal ha rett til å fremme saker for politikken i Bydel Stovner. Det innføres en ordning med «representantforslag» hvor alle som har sete i bydelsutvalgets møte under egen sak kalt «forslag fra representantene/partiene» kan fremme forslag til saker som de ønsker behandlet. Forslag skal være skriftlig, og begrunnes muntlig.

Administrasjonen: Hovedoppgaven til administrasjonen er å sikre et godt faglig beslutningsgrunnlag for politiske beslutninger, og gjennomføre vedtakene bydelsutvalget fatter.

En viktig forutsetning for et godt grunnlag for politiske diskusjoner og beslutninger er lik informasjon. Bydel Stovner sørger derfor for et kontaktpunkt. Bydelens politiske representanter som vil ha informasjon om noe, eller vil gi administrasjonen en beskjed, skal gjøre det til samme funksjon. Det er avdelingssjef for kommunikasjonsstab som har denne funksjonen.  

Emner

Tags

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel i nordre del av Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, kultur, helse og en rekke andre av kommunens primæroppgaver til befolkningen på Stovner. For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester med basis i innbyggernes opplevde behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen samfunnet er midt i slik at våre tjenester til en hver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo