Gå videre til innhold
Flexid-sertifisering er ett av mange initiativer knyttet til inkludering og følelse av trygghet hos barn og unge i Stovner bydel. Kurset skal bidra til å styrke ungdommers opplevelse av å være personer som hører til der de lever og er.
Flexid-sertifisering er ett av mange initiativer knyttet til inkludering og følelse av trygghet hos barn og unge i Stovner bydel. Kurset skal bidra til å styrke ungdommers opplevelse av å være personer som hører til der de lever og er.

Nyhet -

Bydel med fokus på inkludering av barn og unge.

Ungdomstiden kan være en sårbar tid, og i dagens samfunn er forventningspresset mange kjenner på større enn noen gang tidligere. I Stovner bydel er det mange gode krefter som arbeider for at de unge skal få en trygg og fin oppvekst.

Samtaletilbud for barn og unge.

Et av de nyeste initiativene rettet mot oppvekstmiljøet i bydelen er samtaletilbudet Robust. Dette er et tilbud til barn, unge og familier som strever med konflikter, bekymringer eller problemer av ulik art.

Robust startet opp i Oslo i 1988, og drives av Kirkens Bymisjon med støtte av Oslo Kommune. De holder til vanlig til i Oslo sentrum, men nå starter de opp et eget tilbud på Vestli skole i Stovner bydel. Etter hvert vil de også ha egne samtaletimer for alle barn og unge på Stovner Frivilligsentral.

De som jobber i Robust er erfarne familieterapeuter med taushetsplikt.

– Vi tilbyr styrkende samtaler til barn og unge i familier over tid, der medvirkning og barn og unges klokskap står i fokus, sier Bjørn fra Robust.

– Det er viktig å skille mellom problem og person. Robust er et tilbud til alle elever i Oslo-skolen. Her er det lav terskel og man trenger ingen henvisning, fortsetter Bjørn.

Samarbeid mellom bydel, skole og ideell sektor.

I 2003 hadde Robust 2734 samtaler med totalt 601 familier. Det at Robust nå starter opp på Vestli er et resultat av godt samarbeid mellom Bydel Stovner, Vestli skole, Robust og Ferd Sosiale Entreprenører, med økonomisk støtte fra Kavli-fondet.

Ved å etablere et terapeutisk samtaletilbud på Stovner med tilgjengelighet 2 dager i uka, vil Robust øke tilgjengeligheten til psykisk helsehjelp og gi barn og unge enklere og raskere tilgang til støtte. Dette kan som et supplement til bydelens ordinære tjenester bidra til økt trivsel og livskvalitet.

Bjørn (f.v.) og Ulf er familieterapeuter fra Robust. Her sammen med Gro (Vestli Skole), Donika og Janne (Bydel Stovner) og Sabha (Ferd Sosiale Entrepenører.) Foto: Eyvind J. Schumacher, Oslo Kommune

Å forhindre utenforskap og frafall fra skole og arbeidsliv, og å støtte familier med sammensatte utfordringer er vedtatt som særlige satsingsområder av Stovner Bydelsutvalg. Dermed passer tilbudet godt inn i bydelens strategi.

– Vi ser frem til å starte opp her. Vi merker at det er et godt lag rundt barn og unge her på Stovner, avslutter Bjørn.

Flerkulturell kompetanse gjennom Flexid-sertifisering

Et annet sted i byen er et tjuetalls ansatte fra ungdomsskolene, videregående skole og bydelens tjenester rettet mot ungdom samlet for kurs i Flexid-sertifisering .

Flexid-kurset tar sikte på å gi ungdommer en dypere forståelse av deres kulturelle identitet, og styrke deres følelse av tilhørighet til Stovner-samfunnet.

Bydelsutvalget har gjort flere vedtak knyttet til at Bydel Stovner skal arbeide for å være et inkluderende og støttende lokalsamfunn. Stovner er et av områdende i Norge der flest barn og unge vokser opp med flere kulturer.

Å vokse opp med flere kulturer bringer med seg en rikdom av kulturelle erfaringer, men selv om den flerkulturelle tilværelsen som oftest er en kilde til berikelse og mangfold så kan også spørsmål knyttet til identitet og kultur føles sårbart i en alder der mange er på søken etter tilhørighet.

– Vi ønsker å gi de som deltar på kurset verktøy til å styrke ungdommer sin opplevelse av å høre til der de lever og er. Det handler ikke om å gjøre barn annerledes eller fornorske dem. Det handler om å gjøre dem trygge, sier kursholder Beyar Mikail.

Beyar kom første gang i kontakt med Flexid i sin tidligere jobb i barnevernet, der han jobbet med enslige mindreårige asylsøkere. Nå har han jobbet full tid i den ideelle stiftelsen i ett og et halvt år. Foto: Eyvind J. Schumacher, Oslo Kommune– Ungdommer med flere kulturer utvikler ofte en imponerende grad av kulturell fleksibilitet og tilpasningsevne. De lærer seg å navigere gjennom forskjellige kulturer, språk og sosiale normer med en bemerkelsesverdig letthet. Denne evnen til å tilpasse seg ulike miljøer gjør dem til verdifulle brobyggere og kulturelle mellommenn i en stadig mer globalisert verden, fortsetter Mikail.

Oussama fra Jobbsenter for unge, SaLTo-koordinator* Vivian, og Espen fra Tokerud ungdomsskole gir gode tilbakemeldinger på Flexid-kurset. Foto: Eyvind J. Schumacher, Oslo kommune

Fornøyde kursdeltagere

Kurset inneholder både teori og praktiske oppgaver, og engasjementet er stort på tvers av de ulike sektorene som deltar.

– Kurset gir god innsikt i hvordan man kan gjøre ungdommene bevisste på den flerkulturelle kompetansen de besitter. Dette gir spennende refleksjoner og kan bidra til at ungdommene kan være en kulturelle tolker for familie og andre i deres omgivelser, sier SaLTo-koordinator Vivian.

– Gjennom kurset lærer man hvordan ungdommene kan legge vekt på å hente ut positive ting i det som kunne ha vært vanskelig, sier Espen.

Oussama som jobber på Jobbsenter for unge, Juniorklubben og i Blokk 58 er tydelig på kurset er nyttig.

– Tematikken dekker virkeligheten til mange av ungdommene vi møter hver dag, sier han.

De som blir Flexid-seritifiserte kan holde Flexid-kurs for ungdommer og andre. Samtidig lærer de en måte å tenke på som er nyttig å ha med seg i det daglige arbeidet med ungdommene.

Nå skal teorien settes ut i praksis. Kurset gir gode verktøy for hvordan man kan hjelpe ungdom inn i voksenlivet. 20 ansatte i nabo-bydelen Alna går også på Flexid-kurs.

– Jeg håper vi kan finne en måte å samarbeide om tematikken med dem også, sier Vivian. Det kan skape synergier som kommer mange ungdommer i Groruddalen til gode.

* SaLTo er Oslo kommune og Oslo politidistrikt sin samarbeidsmodell for å koordinere og samordne det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet overfor barn og unge. SaLTo = Sammen Lager vi et Trygt Oslo.

Emner

Regions

Kontakter

Eyvind J. Schumacher

Eyvind J. Schumacher

Kommunikasjonsrådgiver

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo