Gå videre til innhold
Sommerdag på Stovner. Foto: Sarah Frederikke Pierstorff, Oslo Kommune
Sommerdag på Stovner. Foto: Sarah Frederikke Pierstorff, Oslo Kommune

Nyhet -

Budsjett 2024: Satsing på barn, unge og eldre.


Budsjett 2024 for Bydel Stovner ble fremlagt 16. november. Eldre og unge innbyggere og en bydel som er lett tilgjengelig for innbyggerne er viktige satsinger.

– Konsekvensene av dyrtiden vi er inne i merkes ekstra godt på Stovner. Mange av innbyggerne lever i vedvarende lavinntekt, og når alt koster mer blir hverdagen enda tøffere for mange. De sammensatte levekårsutfordringene på Stovner gjør befolkningen særlig sårbar for endringer. Som samfunn må vi ta dette på alvor for å skape en varig positiv endring, sier konstituert bydelsdirektør Tore M. Andresen.

Årets budsjett er et budsjett for handling og omstilling. I 2024 vil Bydel Stovner videreføre og spisse innsatsen mot noen konkrete områder. Dette skal gjøre bydelen mer robust i møte med fremtidens utfordringer.

- Stovners styrke er folka som bor her, og bydelens medarbeidere som hver dag går på jobb for å gjøre en forskjell. Vi har all grunn til å være stolte. Samtidig vet vi at det blir vanskelige tider fremover, både for bydelens innbyggere og for kommuneøkonomien, sier Tore M. Andresen.Gode tjenester basert på bærekraftig økonomi.

Bydel Stovner har en sunn økonomi, og vil gå i balanse eller ha et lite mindreforbuk ved utgangen av året. Ifølge prognosene pr. september 2023 vil bydelen ha et fremført mindreforbruk til 2024 på ca. 38 mill. kr.

Gitt et ambisjonsnivå om fortsatt produksjon av eksisterende tjenester, er bydelen i en god økonomisk situasjon. Samtidig må bydelen forberede seg på strengere krav til effektivisering utover i økonomiplanperioden for å skape rom for nye satsinger og prioriteringer.

Satsingsområder med innbyggerne i fokus.

I budsjettdokumentet for 2024 beskrives flere langsiktige utfordringer for bydelen, særlig knyttet til eldrebølge, forverring av levekår, større sosiale behov og en mer utfordrende kommuneøkonomi.

20 millioner kroner foreslås investert i særskilt innsats for å møte utfordringer på følgende områder:

Bydelens eldre:

- Stovner står som resten av Norge i startgropen for den såkalte eldrebølgen, men eldrebølgen på Stovner blir mer mangfoldig enn i resten av landet. I tillegg blir innbyggere raskere eldre i bydelen. I budsjettforslaget fra bydelsdirektøren legges det opp til en ekstra innsats for å møte eldrebølgen på Stovner i et migrasjonshelseperspektiv.

Barn og unge:

- Budsjettforslaget inneholder også en økt satsing på sårbare barn og unge. Innstasen rettes blant annet mot å styrke unges tilknytning til utdanning og arbeidsliv, og forebygge frafall i videregående skole.

- Familier med sammensatte utfordringer skal møtes med mer helhetlige tjenester enn i dag.

En tilgjengelig bydel:

- Bydel Stovner skal være tilgjengelig, og møte innbyggerne der de er. Budsjettforslaget legger opp til å videreutvikle tilgjengeligheten til bydelens tjenester, basert på erfaringer med Bydelstorg konseptet.

Budsjettforslaget er overrakt til bydelsutvalget ved utvalgsleder Rashid Nawaz. Det nye bydelsutvalget skal behandle budsjettet 14. desember.

Stovner bydelsutvalg 2023-2027. Foto: Thomas Wrigglesworth, Oslo Kommune

Fra Bydel Stovners budsjett for 2024:

- Total ramme på 2,1 milliarder kroner

- Eldrebølgen på Stovner i et migrasjonshelseperspektiv – 5 millioner kroner

- Sårbare ungdom og unge voksne – 7 millioner kroner

- Helhetlige tjenester for familier med sammensatte utfordringer – 4 millioner kroner

- Styrket tilgjengelighet – 4 millioner kroner

- Barnehager – 411 millioner kroner

- Helse og omsorg – 1 milliard

Related links

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Eyvind J. Schumacher

Eyvind J. Schumacher

Kommunikasjonsrådgiver

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner

Karl Fossums vei 30
0985 Oslo