Følg Bydel Stovner

Tags

Sysselsetting

Groruddalssatsingen

 • Prosjektleder, seksjon nærmiljø
 • jejwnskl.mgtelbtbyoze@uibspqr.txosxmlonc.kavomnemuezneck.nzpooe
 • 950 64 391
Byutvikling, delbydel Vestli

 • Prosjektleder, seksjon nærmiljø
 • Idrett og friluftsliv
 • nogiravp.vlaandygscuneils@bcbsyur.bvossfloya.kfhomnxmuuvnenz.nxoone
 • 940 29 643

 • Prosjektleder, seksjon nærmiljø
 • Områdesatsing Utvikling av delbydel Vestli
 • idwha.sbskbkjemyfsvctapsd@eybsqfr.pdosczloib.kfmomvwmuranebr.nnloei
 • 456 37 315

 • Prosjektleder, seksjon nærmiljø
 • Områdesatsing Utvikling av delbydel Vestli
 • giwbskjeenla.notorpydggtaagrrdyy@bwfsrrf.oozsloco.cekoimmmhgunyje.bznoyl
 • 969 45 840

 • Områdekoordinator Vestli
 • Delprogram nærmiljø, Groruddalssatsingen
 • mikxrifjamdq.otalsxbbosk@bnosrqn.oqnslbfo.epkomimmfwunkfe.xknoxl
 • 970 13 657