Følg Bydel Stovner

Tags

Sysselsetting

Groruddalssatsingen

 • Prosjektleder, seksjon nærmiljø
 • Idrett og friluftsliv
 • nobwrabo.vmzanbbgsygnemis@lzbshdr.rjosxfloso.kqnomtimuorneus.ntdoqe
 • 940 29 643

 • Prosjektleder, seksjon nærmiljø
 • Områdesatsing Utvikling av delbydel Vestli
 • idvwa.zzskkyjeeafsnjtatyd@wibsdir.zyosbflozb.kbzomqimukxneyv.niqozo
 • 456 37 315

 • Prosjektleder, seksjon nærmiljø
 • Områdesatsing Utvikling av delbydel Vestli
 • giycskxkennt.njnorjgdglvaapprdkp@bjysrfo.ovbslwlo.dakoagmmbjunqje.phnoma
 • 969 45 840

 • Områdekoordinator Vestli
 • Delprogram nærmiljø, Groruddalssatsingen
 • miccrillamgl.oxclsalbouv@bbcsrzu.otjsledo.nkkomrmmjhunuie.vznonm
 • 970 13 657