Gå videre til innhold
​Støtte til et normalt arbeidsliv

Blogginnlegg -

​Støtte til et normalt arbeidsliv

For mange vil en helt vanlig jobb med lønn være en stor motivasjon og gi en tilhørighet til en normal hverdag de ofte opplever å ikke få ta del i. Jobbspesialistene ved Stovner IPS har tett individuell oppfølging til både jobbsøker og arbeidstaker. Dette sikrer gode resultater.

En jobb kan fremme tilfriskning og gi gode, helsemessige effekter. Forskning viser at nesten 70 prosent av alle med en psykisk helseutfordring ønsker en jobb. Likevel står 10 prosent av disse uten arbeid, og jo lenger man står uten jobb, desto vanskeligere er det å komme tilbake til arbeidslivet. Det er dette Stovner IPS kan hjelpe til med å snu.

«De fleste foretrekker en vanlig jobb fremfor skjermede arbeidsplasser og dagtilbud»

Hva er IPS?

IPS er individuell jobbstøtte. Bydel Stovner tilbyr en kunnskapsbasert metode for å hjelpe mennesker med moderat til alvorlig utfordringer med rus og psykiske lidelser med å skaffe arbeid. IPS fokuserer på arbeid som en del av behandlingen, og dermed vektlegger hva den enkelte er interessert i. En del av suksesskriteriet er et godt samarbeid med kommunehelsetjenesten, spesialisttjeneste og NAV, samt de som ansetter.

Stovner IPS startet opp i september 2016. Det er et forpliktende samarbeid mellom ROP-teamet (Rus og Psykiske lidelser) i Bydel Stovner, ARAGrorud DPS og NAV Stovner. Teamet består av tre jobbspesialister.

De åtte prinsippene for IPS:

1. Målet er ordinært, lønnet arbeid

2. Deltakelse på bakgrunn av deltakernes eget ønske

3. Individuell jobbstøtte er en del av behandlingen

4. Jobbsøking skjer ut fra deltakerens interesser og ferdigheter

5. Alle får tilpasset rådgivning om økonomi tilpasset hver enkelt

6. Jobbsøking begynner med én gang, og senest etter en måned

7. Det arbeides med jobbutvikling hele tiden

8. Oppfølgingen gjelder i ubegrenset tid. Den er tilpasset de som skal ansette, og de som ansettes

Til jobbsøker: Det er helt frivillig, og ikke tilknyttet noe vilkår. Man tar utgangspunkt i ønskene til de som søker etter arbeid. Hva er du interessert i? Felles for alle er motivasjonen for å komme ut i det vanlige arbeidslivet. Kompetansen er der, samt livserfaringer som har gjort at de har stått utenfor arbeidslivet i korte eller lengre perioder. Motivasjon er en stor del av IPS sin metodikk. Oppfølgingen består av ressurskartlegging, karriereveiledning, jobbutvikling- og jobbsøkeraktiviteter, tilrettelegging på arbeidsplassen etter behov og kontakt med- og støtte til arbeidsgiver.

Til arbeidsgiver: Jobbspesialistene ved Stovner IPS er alltid tilgjengelige, kan håndtere utfordringer, er tilstede hvis arbeidsgiver og jobbsøker ønsker det, samt følger opp etter at jobben er gitt. Det betyr at de er nøye og følger det opp i sømmene.

Stovner IPS lytter, respekterer og aksepterer mennesket. Det finnes en jobb for alle.

«Opp mot 60 % kommer i arbeid med IPS»

Emner

Tags

Pressekontakt

Maria Lopez

Jobbspesialist Stovner IPS 46 81 29 37

Relatert materiale