Gå videre til innhold
Foto: Finn Skogstad
Foto: Finn Skogstad

Blogginnlegg -

Årsrapport 2023. Satsning på tilgjengelighet og kvalitet.


Totalt sett var bydelens aktivitet i 2023 godt tilpasset de økonomiske rammene. Samtidig var det store økonomiske forskjeller mellom ulike områder. Det økonomiske resultatet ble preget av et merforbruk i helse- og omsorgstjenestene, og et underforbruk i flere sosiale tjenester. Bydel Stovner endte opp med et merforbruk på 4,25 millioner kroner, men gikk likevel inn i 2024 med et akkumulert mindreforbruk på 37,5 millioner kroner.

Merforbruket i helse- og omsorgstjenestene var hovedsakelig knyttet til hjemmetjenester, kjøp av tjenester og TT-tjenesten, mens mindreforbruket innen sosiale tjenester primært var på grunn av bosettingstilskudd for flyktninger.

I 2023 opplevde Bydel Stovner betydelig press på helse- og omsorgstjenestene på grunn av økende andel eldre med mer komplekse helseutfordringer. Til tross for tiltak for å redusere kostnader på utvalgte områder, ble merforbruket i tjenestene opprettholdt, delvis på grunn av økte kostnader på andre områder som kjøp av tjenester og avlastning.

For å takle utfordringene gjennomførte bydelen organisatoriske endringer, inkludert omstrukturering av hjemmetjenesten for å redusere lederspenn, øke kontinuiteten for tjenestemottakere og jobbe mot en heltidskultur. Det ble også gjort forsøk på å justere vedtakstid for bedre å møte brukernes behov og redusere kostnader.

Bydelen har også jobbet med å få ned sykefravær og møte rekrutteringsutfordringer i flere av bydelens tjenester. Å løfte og ta i bruk medarbeidernes kompetanse og fulle potensiale er et viktig fokusområde for bydelen.

En tilgjengelig bydel

I løpet av 2023 har Bydel Stovner jobbet aktivt for å oppnå målet bydelspolitikerne har vedtatt om å møte innbyggere der de er. Bydelen har jobbet med utviklingen av "Bydelstorget", en lavterskel arena for dialog mellom innbyggere og bydelen. Torget er bemannet med unge lokale ressurspersoner som tilbyr informasjon og hjelp til bydelens innbyggere. Innbyggerne kan også treffe flere av bydelens tjenester direkte på faste tidspunkt på bydelstorget. En satellitt av Bydelstorget finnes på Vestli torg, og finansieres delvis gjennom Groruddalssatsingen.


På Bydelstorget kan innbyggere få svar på spørsmål om bydelens tilbud og tjenester, som bolig, barnehage og helsehjelp. De kan også låne PC og få hjelp med søknader. Foto: Sara Neziri, Oslo kommune

Barnehage

Barnehagekontoret har vært til stede på Bydelstorget to ganger i uken gjennom hele året, og dette har blitt positivt mottatt av innbyggerne. Besøksplasser i barnehager har blitt etablert som et permanent tilbud, og det er gjennomført evalueringer for å justere og forbedre tilbudet. Bydelen har også initiert et prosjekt rettet mot de rundt 400 barna som ikke går i barnehage, med sikte på å forberede dem til skolestart gjennom alternative tilbud.

Bydel Stovner har satt opp en handlingsplan frem til 2026 med mål om å øke kvaliteten på barnehagetilbudet, øke deltakelsen i barnehage og forbedre tilretteleggingen for barn med spesielle behov.


Helse og omsorgstjenester.

Bydelen jobbet også med å møte fremtidige behov gjennom bruk av velferdsteknologi og planlegging av tilrettelagte boliger for eldre med hjelpebehov.

Rekruttering av kvalifisert personell forblir en utfordring, men bydelen har jobbet med dette gjennom dedikerte ressurser.

Bydel Stovner organiserte et åpent inspirasjonsmøte i juni med fokus på å skape en aldersvennlig bydel. Aktører fra frivilligheten, næringslivet og bydelens tjenester ble samlet for informasjonsutveksling og nettverksbygging. I tillegg signerte bydelen en avtale med Nasjonalforeningen For Folkehelsen for å fremme et demensvennlig samfunn. Dette inkluderer opplæring av ansatte for å legge til rette for mennesker med demens og øke forståelsen for demens i bydelen. I tråd med arbeidet med demensvennlig samfunn har bydelen blant annet startet opp et treningstilbud for mennesker med demens i samarbeid med Stolt-trening.

Les hele årsrapporten for 2023 her.

Amar, Kjersti og Linn har allerede tatt imot de første personene til trening for personer med demens. Treningstilbudet er en del av bydelens arbeid med å være en demensvennlig bydel. Foto: Eyvind J. Schumacher, Oslo kommune

Emner

Regions

Kontakter

Eyvind J. Schumacher

Eyvind J. Schumacher

Kommunikasjonsrådgiver

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner

Karl Fossums vei 30
0985 Oslo