Gå videre til innhold
Tilskudd til frivillige organisasjoner i Bydel Stovner

Nyhet -

Tilskudd til frivillige organisasjoner i Bydel Stovner

Bydel Stovner har lyst ut tilskudd til frivillige organisasjoner med søknadsfrist 6. september 2021. Dette er den tredje og siste utlysningen for 2021. Her kan du lese mer om hva du kan søke støtte til, hvem som kan søke, retningslinjer, frister, utbetaling, rapportering og klagerett.

Målet med tilskuddet er å bidra til at befolkningen på Stovner skal få muligheter til å drive frivillige og meningsfulle aktiviteter. Ordningen skal stimulere til inkludering og rekruttering. Tiltakene må være for Bydel Stovners innbyggere. I år er rammen for tilskuddsordningen på 2,5 millioner. Dette er den siste av tre utlysninger i år.

Hva kan det søkes om?

Det gis støtte til aktiviteter, kontingenter og treningsavgifter, og lokale miljøtiltak. Tilskuddet kan gå til å dekke kostnader til utstyr, leie av anlegg/lokale, markedsføring, honorar til instruktører og kompetansehevende tiltak. Kostnadene skal stå i forhold til tiltakenes størrelse.

Tilskuddet kan ikke gå til lønn av ansatte, religiøse aktiviteter, ordinært styrearbeid eller ordinær drift av frivillige organisasjoner.

Les mer om hvilke tiltak som prioriteres i retningslinjene for tilskuddsordningen.

Vi oppfordrer til å ha med eventuelle koronatilpasninger i beskrivelsen av tiltakene.

Søknadsfristen er 6. september.

Hvem kan søke?

Frivillige lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Med frivillig organisasjon menes organisasjoner som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. Religiøse og politiske organisasjoner, borettslag og sameier kan søke midler når aktiviteten er utenfor organisasjonens kjernevirksomhet.

Enkeltpersoner kan ikke søke.

Hvordan søke?

Du finner elektronisk søknadsskjema og fullstendige retningslinjer for tilskuddet her:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-frivillige-organisasjoner-i-bydel-stovner/#gref

Tilgang til skjemaet krever at du logger deg inn på Min side hos Oslo kommune. Svar på søknaden mottas i Altinn-kontoen til organisasjonen.

Hvis du søker om tilskudd for å dekke kontingenter, medlems- og treningsavgifter fyller du ut dette skjemaet. Skjemaet sendes til postmottak@bsr.oslo.kommune.no. I skjemaet skal det ikke gis noen personopplysninger om den/dem det søkes om.

Utbetaling og rapportering

Søknadene behandles av Bydel Stovners administrasjon etter at søknadsfristen har utgått. Administrasjonen leverer forslag til innstilling til Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen som behandler og vedtar tildelinger og avslag. Svar på søknad vil bli sendt ut i løpet av september.

Før pengene utbetales må organisasjonen bekrefte at de aksepterer vilkårene i tilskuddsbrevet.

Rapport må leveres innen 28.02.2022. Om rapport ikke leveres vil Bydel Stovner kreve tilbakebetaling. Dersom det gjenstår ubrukte midler, skal disse også tilbakebetales. Organisasjoner som ikke rapporterer innen fristen mister muligheten til å søke tilskudd i den påfølgende utlysningen året etter.

Klagerett

Søker har mulighet til å klage på vedtaket for søknaden. Skriftlig klage sendes på e-post til postmottak@bsr.oslo.kommune.no innen tre uker etter utsendt svar på søknad.

Klager behandles av bydelsutvalget.

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til frivillighet@bsr.oslo.kommune.no

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel i nordre del av Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, kultur, helse og en rekke andre av kommunens primæroppgaver til befolkningen på Stovner. For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester med basis i innbyggernes opplevde behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen samfunnet er midt i slik at våre tjenester til en hver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo