Gå videre til innhold
Flott dekket til sunt festmåltid for å feire prosjektarbeidet
Flott dekket til sunt festmåltid for å feire prosjektarbeidet

Nyhet -

Sunn mat gir et godt liv

Bydel Stovner satser på ernæring og vi har satt som mål at vi skal bli flinkere og øke kompetansen vår på dette viktige feltet. Nå jobber to kliniske ernæringsfysiologer med å utvikle prosedyrer for god ernæringspraksis og for å gi de som jobber i Bydelens bo- og dagtilbud opplæring og veiledning. Onsdag 1. februar var det markering av prosjektet på dagsenteret i Vestlisvingen 196 med besøk av både Rashid Nawaz som er leder av bydelsutvalget og varaordfører Khamshajiny Gunaratnam. Det ble korte foredrag, noen hilsningstaler og veldig god og sunn mat.


Bakgrunn for prosjektet

Det er behov for å øke både den teoretiske og praktiske kunnskapen om ernæring, hos både brukere og medarbeidere, og at avdelingen som helhet vil profitere på å øke sin kompetanse på systematisk ernæringsarbeid. I forlengelsen av sistnevnte er det behov for å etablere tiltak, god ernæringspraksis og sikre dokumentasjon av dette.

Avdelingen innledet i 2015 et samarbeid med Helseetaten i Oslo kommune, i forbindelse med satsingen «Løft for bedre ernæring». Samarbeidet resulterte blant annet i at vi søkte om og fikk innvilget tilskudd fra Helsedirektoratet og tilskuddsordningen «Kompetansehevende tiltak til ernæring i pleie- og omsorgstjenesten». Prosjektet som mottok midler fikk navnet «Mat og mer», der målgruppen er personer med utviklingshemming. I 2016 søkte vi Oslo kommune, ved Sykehjemsetaten/Geriatrisk ressurssenter, om midler til prosjektet «Mer matglede for eldre», forankret i Vestlisvingen dagtilbud. Også her fikk vi innvilget tilskudd. Siden høsten 2016 har vi hatt to kliniske ernæringsfysiologer ansatt i prosjekstillinger for å drive prosjektene for oss. Kompetansen de besitter bidrar til god ernæringspraksis gjennom kompetanseheving og erfaringsutveksling.

Avdeling for bo- og dagtilbud satser på ernæring. Det er et kontinuerlig behov for kompetanseheving i avdelingen, både når det gjelder myndighetskrav og kompetanse knyttet til direkte arbeid med brukerne. Ernæring er et område vi i stadig større grad erfarer at det er knyttet en rekke problemstillinger til. Dette er problemstillinger som omhandler vektproblematikk, under-/feilernæring, og konsekvenser av manglende kunnskap og forståelse om sammenhengen mellom kosthold og helse. Vi ser også at medarbeideres kunnskap og holdninger har direkte innvirkning på kostholdet til brukerne. Vi ønsker å legge til rette for at brukerne kan ta bevisste valg innen ernæring utfra ervervet kunnskap og utfra egne forutsetninger, og at medarbeiderne skal kunne veilede og motivere brukere til å ta sunne valg.

I et folkehelseperspektiv er det liten tvil om at kosthold påvirker helse, og at gode kompetansehevende tiltak kan bidra til bedre helse og reduksjon av risikofaktorer for målgruppen.

Hovedmålet med prosjektet er å etablere fornyet og forbedret ernæringspraksis hos brukere og medarbeidere.

Vi har som mål å implementere kunnskap om ernæring, samt at tilførsel av ny kunnskap skal virke avlærende på kunnskap og holdninger vi ikke ønsker at skal gjøre seg gjeldende.

Vi har som mål at det skal foretas gjennomganger av kosthold for aktuelle brukere, på grunnlag av kartlegging av hva vi har valgt å kalle kritisk kosthold og ernæring.

Vi har som mål at bevissthet om kosthold og ernæring skal bidra til å følge opp og forebygge feilernæring.

Kategorier

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo