Gå videre til innhold
Forsiden på Bydel Stovners vedtatte budsjett
Forsiden på Bydel Stovners vedtatte budsjett

Nyhet -

Budsjett 2017 for Bydel Stovner

Bydel Stovner har i dag en sunn økonomi, effektiv drift og god økonomisk styring. Dette bidrar til et større handlingsrom og det skal i 2017 satses på ulike områder. Investeringene gjøres gjennom utvikling av tjenestene for å levere riktigere og mer effektive tjenester i tråd med innbyggernes behov. Dette skal ruste oss for å møte en mer krevende økonomisk situasjon i årene som kommer.

Investeringer 
Det skal investeres 28 millioner kroner i nye tiltak, prosjekter og arbeidsmetoder i 2017. Dette er store investeringer for vårt budsjett. Vi regner med at investeringene gir mange gevinster i form av både lavere kostnader og brukerorienterte tjenester allerede i 2017, men først og fremst i årene fremover. 

I 2017 har vi tre store oppgaver som skal prege hele organisasjonen:

 • Bydel Stovner skal gå foran og vise vei for digitalisering av kommunale tjenester
 • Flere av bydelens innbyggere skal mestre mer av sitt eget liv og vi skal hjelpe mennesker med å bruke sine ressurser på det som er viktig for dem.
 • Vi skal ha en tillitsbasert ledelse

Bydelen tilpasser seg for å møte innbyggernes behov og sette brukeren i sentrum.

Tidlig innsats, vekt på egenmestring og mobilisering av ressurser, hos brukerne og i befolkningen, er prioriterte strategier for å nå målene. Bydelen innretter tjenestene med utgangspunkt i dette perspektivet, og tilstreber en helhetlig tilnærming. Det satses på digitalisering og selvbetjente løsninger for innbyggerne der det er mulig og hensiktsmessig.

Overordnet skal dette budsjettet bidra til at flere føler mestring i egen hverdag. Flere skal få mulighet til å være i lønnet arbeid. Flere skal lære norsk. Flere skal få fokus på å bedre egen helse. Flere skal ha mulighet til en aktiv hverdag og fritid. Det er ikke ett tiltak, men et sett av tiltak som gjør dette mulig.

Noen av de viktigste enkelttiltakene i 2017:

 • Tjenesteutviklingen skal ses i sammenheng med det digitale mulighetsrommet og teknologi skal utnyttes for å kontinuerlig utvikle bedre brukeropplevelser og prosesser
 • Bydelen skal tilstrebe utvikling av mer individualiserte tjenester ved hjelp av økt kunnskap om innbyggerne
 • Vi fortsetter omleggingen av de hjemmebaserte tjenestene, viderefører mestringsteam og innfører demensteam etter avsluttet pilot. Dette vil sikre god livskvalitet og forebygge kostbare tiltak.
 • Bestiller/utfører-modellen avvikles og erstattes med en modell som i større grad vektlegger innbyggerens og brukerens perspektiv når tjenester skal ytes. Modellen utfordrer medarbeidernes kompetanse og stiller krav til en nærværende og støttende ledelse.
 • Arbeidet med å sikre at alle barn lærer norsk på skolen intensiveres med nye tiltak. Norskopplæring til ansatte videreføres.
 • Innsatsen for å få flere i arbeid styrkes med nye aktivitetstiltak.
 • Bydelen setter fokus på tverrfaglig samhandling og tidlig innsats overfor utsatte barn og unge. Det forebyggende arbeidet gjennom ressurssenter for barn og familier styrkes.
 • Vi viderefører arbeidet med å øke kvaliteten på bydelens bygninger der vi yter tjenester.
 • Tilbudet om Rask psykisk helsehjelp videreføres
 • Vi utvikler kompetansen på tjenester til funksjonshemmede for å bidra til høyere kvalitet og bedre stabilitet
 • Helsestasjonen innfører oppfølging av alle gravide/familier med tidlig samtale og helsemessig oppfølging.
 • Alle groruddalsbydelene samler introduksjonsordningen for flyktninger i en felles tjeneste for å utvikle tilbudet
 • Den nye Groruddalssatsingen skal formes
 • Fritidstilbudet skal videreutvikles i samarbeid med ungdommen selv

Fakta om budsjettet 
Totalt har Bydel Stovner 32 000 innbyggere, et budsjett på 1,2 milliarder og 991 medarbeidere. Hele 93,2 % av bydelens ressurser går til de lovpålagte tjenestene slik som hjemmetjenester, barnevern og sosialtjeneste. Halvparten av budsjettet brukes til helse og omsorg.  

Se en kort animasjonsfilm om budsjettet laget i forbindelse med fremleggelsen av forslaget.

Related links

Kategorier

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo