Gå videre til innhold
Godt nyttår fra nærmiljø-prosjektene i Bydel Stovner

Blogginnlegg -

Godt nyttår fra nærmiljø-prosjektene i Bydel Stovner

Vi sa i fjor at 2020 hadde vært et spesielt år, og håpet i det lengste at 2021 skulle bli annerledes. Dessverre har også det siste året vært preget av korona-restriksjoner og begrensede aktiviteter, men prosjektlederne våre er om mulig blitt enda mer kreative, og befolkningen har fortsatt vist et enormt engasjement. Dette har motivert oss veldig!

Seksjon nærmiljø i Bydel Stovner har ulike prosjekter som på forskjellig vis skal styrke lokalmiljøene i bydelen, her får du en oversikt over hva som er gjort i 2021, og litt om planene vi har for 2022. Mange av prosjektene er knyttet til Groruddalssatsingen. 

Gjennom det siste året har seksjon nærmiljø hatt ansvar for forebyggende innsats og test knyttet til covid-19. Sistnevnte har gitt oss mulighet til å være mer til stede blant befolkningen, det har vært både viktig og nyttig. For prosjektenes del har dette gitt nye muligheter, når korona-restriksjonene har satt en stopper for brukermedvirkning i tradisjonell forstand. Vi har gjennomført dør-til-dør-aksjoner for å informere om smitteverntiltak, testing og vaksinering. Vi har delt ut smittevernpakker flere steder i bydelen, og hatt som mål å være tilgjengelige og synlige for befolkningen. Vi har ansatt over hundre lokale ungdommer som koronaverter gjennom prosjektet «Fra ungdomsliv til arbeidsliv», disse har jobbet mer eller mindre hver dag siden oppstarten.

Byrådsleder Raymond Johansen takker koronavertene for innsatsen

Parallelt med det forebyggende arbeidet har prosjektene i Groruddalssatsingen blitt drevet sakte, men sikkert, framover. Da samfunnet åpnet opp igjen iverksatte vi med full styrke. I 2021 har det vært jobbet med 11 prosjekter fordelt på to geografiske områder; Stovner sentrum (Fossum og Rommen) og Vestli.

STOVNER SENTRUM

13-23

Prosjekt 13–23 fikk en litt utsatt oppstart på grunn av smitteverntiltak, og kom derfor først i gang 6. september. En felles arena i jobbsenterlokalene er knutepunkt i prosjektet. Dette skal være en lab hvor vi jobber med å utrede behov blant ungdom, med mål om å utforme nye tilbud. Noe som også innebærer nye arbeidsmåter og organisasjonsmodeller.

Høsten 2021 har vi jobbet med å styrke fellesskap og samarbeid mellom de mange funksjonene for ungdom i bydelen. Arenaen er både en møteplass for 15–20 medarbeidere fra sju tjenesteseksjoner i Bydelen, og et åpent tilbud tre dager i uka for bydelens ungdom. Besøket fra publikum har vært variabelt. I likhet med flere åpne tilbud på Stovner merker vi nedgang etter de lange nedstengningsperiodene. Samtidig får ungdommene som kommer til arenaen nå et godt tilbud, og det legges grunnlag for viktig relasjonsbygging når det hele tiden er tilgjengelige, trygge voksne til stede.

I medarbeidergruppa som deltar i prosjektet har vi hatt to heldagsworkshops hvor det har blitt lagt fram en rekke konkrete aksjonspunkter. Innsats for 2022 settes på å realisere mest mulig av det som er foreslått, som utprøving av nye tilbud. Vi satser i første omgang på temakvelder om etterspurte saker, med mat og drikke. Vi skal også ha Veivalg som tema gjennom hele februar, og tilby rådgivning og bistand til å søke videregående opplæring og høyere utdanning. Det skal være et supplement til skolenes tilbud. Vi søker også tettere samarbeid både internt i Bydelen og med andre etater, som bydelens skoler og Deichman bibliotek.

Fra ungdomsliv til arbeidsliv

225 unge i målgruppa har deltatt i høstens medvirkningsarbeid. Medvirkningsarbeidet er grunnlaget for høstens tilbud som har vært jobbveiledning to dager i uka, fem inspirasjonskvelder, sosialt entreprenørskaps-workshop, truckførerkurs, kurs i studieteknikk og samarbeid med arbeidsgivere for å få våre unge inn på intervju. Prosjektet har som nevnt også vært ansvarlig for Bydelens koronaverter, hvor det siden oppstart har blitt ansatt 107 verter i målgruppa. I tillegg er kommunikasjonsarbeidet utvidet med en TikTok-konto som allerede har over 1300 følgere.

I 2022 fortsetter uttestingen av tilbud basert på høstens medvirkning, med mentorordning og kurs i arbeid med sosiale medier. Det vil være et sterkere fokus på å få inn nye ungdommer fra målgruppa som tidligere ikke har vært så aktive, samt å nå like godt ut til alle delbydelene. Det vil også være en ny runde med medvirkningsarbeid, hvor behov knyttet til opplevelser og endringer etter pandemien vil stå sentralt. 

Inspirasjonskveld på Jobbsenter for unge på Stovner


Ung hverdag 

I løpet av 2021 har prosjektet planlagt og gjennomført 298 sommerjobber for ungdom mellom 15 og 25 år. Satsinga på sommerjobb har innebåret mye mer enn selve jobben; 250 unge fikk digital jobbveiledning i hvordan skrive søknad og CV, vi har brukt gamingplattformen Discord til drop-in-intervjutrening, og 480 personer har blitt intervjuet og fått mulighet til å få tilbakemeldinger i etterkant. Alle som har hatt sommerjobb har fått lære om forventninger i arbeidslivet, og har hatt en egen kontaktperson fra sommerjobbteamet som har fulgt opp både hen og arbeidsgiver.

I en evaluering svarte 47 personer at de hadde fått et videre jobbtilbud i etterkant av sommerjobben 2021. I tillegg svarte ytterligere 47 personer at «Kanskje, de har sagt at det kan være mulig» med et videre jobbtilbud.

I november 2021 hadde vi et «julejobb»-tiltak, hvor unge som sto utenfor skole og arbeid ble tilbudt fire ukers jobb innen salg -og servicebransjen. I forkant ble det gjennomført både jobbintervjuer og obligatorisk opplæring i forventninger i arbeidslivet. 20 personer fikk tilbud om «julejobb», og 13 deltakere gjennomførte hele perioden. Av disse fikk sju ungdommer et videre jobbtilbud.

I 2022 er målet å utvikle en standard for jobbtiltak rettet mot ungdom (15-25 år),  basert på det vi har erfart så langt og gjennom utprøving av flere jobbtiltak. Prosjektet skal også avklare og etablere en hensiktsmessig organisering av sommeraktiviteter i bydelen.  

Stovner Business Founders 

I 2021 har Stovner Business Founders kjent på utfordringene ved å etablere en helt ny tjeneste, midt i en pandemi. Men koronaen til tross, har vi fått gjennomført to Forskoler og to kurs med Entreprenerdy. Forskolen er et tilbud til innbyggere som tenker på å starte egen bedrift, kanskje har en idé, men som er usikre på hvor man skal starte. Forskolen foregår over en helg, med et intensivt og lærerikt opplegg hvor man får testet ideen sin, møtt andre gründere, høre forelesere som har opplevd suksess og direkte rådgiving. Kursene med Entreprenerdy er for dem som har kommet litt lenger med ideen sin, og som nå kan jobbe detaljert med prosjektet sitt. I kurset lærer du en praktisk metode for å jobbe med prosjektet, og tilgang til en digital plattform som verktøy. Kurset er på kveldstid og det er til sammen ni samlinger, med en blanding av fysiske og digitale møter. I år har også Stovner Business Founders begynt på arbeidet med å etablere et nettverk eller forum for lokalt næringsliv. Målet er at dette skal komme på plass i løpet av 2022, hvor vi vil også fortsette med å tilby kurs og rådgiving.

VESTLI

Lokalt innsiktsarbeid og utvikling

Prosjektet har vært svært påvirket av strenge restriksjoner knyttet til pandemien, og det har vært vanskelig å gjennomføre aktiviteter sammen med befolkningen. I løpet av sommeren åpnet samfunnet gradvis opp og aktivitetene økte.

Det ble blant annet satt opp en container i Tokerudparken, som skal brukes til aktivitet til, for, med og av befolkningen. Containeren ble blant annet benyttet som verksted i sommer da prosjektet hadde fem ungdom i sommerjobb som jobbet med å skape aktivitet i parken og gi nytt liv (og farger) til parkens bord og benker.

Høsten har vært brukt til å etablere et lokalt prosjektkontor i Vestlisvingen 196, hvor flere prosjektledere knyttet til områdesatsingen på Vestli nå har sin faste arbeidsplass. Ønsket er at kontoret også skal fungere som en lokal møteplass, og den første åpne aktiviteten som ble gjennomført var «Skap og snakk» - en gratis og åpen aktivitet hvor vi utforsker kreativitet, språk og kultur.

Det har også vært arrangement Høstfest og Julefest i Tokerudparken, i samarbeid med engasjerte naboer. Julegrantenning på Vestli torg ble dessverre avlyst på grunn av strengere restriksjoner, men det skal jobbes videre med ulike arrangement og midlertidige tiltak på torget i 2022. Det skal også arbeides mer med kommunikasjon og tilstedeværelse ute i lokalmiljøet, og ikke minst teste ut og organisere flere aktiviteter på prosjektkontoret og containeren i Tokerudparken.

Lokal ungdom pusser opp bord og benker i Tokerudparken

Helhetlig Bomiljø

I 2021 har prosjektet Helhetlig bomiljø blant annet ansatt en prosjektmedarbeider i boligkoordinatorstilling med boligsosial bakgrunn, språk -og mangfoldskompetanse som jobber 50 prosent. Både prosjektleder og prosjektmedarbeider har etablert seg på prosjektkontoret i Vestlisvingen 196.

Prosjektet har testet ut endring av boligøkonomiske virkemidler nedenfra til folk med ROP-utfordringer (rus og psykiatri), i tråd med bydelens egen strategi om utvikling av behovsdrevne tjenester og byens strategiske plan for rusfeltet.

Det er jobbet med tre tidkrevende kjøp av egen bolig for brukere, hvor en er familie på Vestli og to er alene, langtidsboende i kommunal leilighet (over 25 års botid). 

Prosjektleder har også utviklet en metode for å gi lån til folk med ROP-utfordringer, og utarbeidet en veileder i samarbeid med Velferdsetaten. Det er etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe som vil forvalte 30 millionner kroner av Bydelens startlånsmidler til innovativ bruk.

  I 2022 vil vi arbeide for at prosjektmedarbeiders boligkoordinatoroppgaver implementeres i Helhetlig bomiljø, med særskilt fokus på vanskeligstilte familier. Vi vil jobbe for en innbyggerdreven bolig- og bomiljøutvikling på Vestli. Vi vil øke representasjonen, og vil i samråd med innbyggerne etablere et nettverk-sted i prosjektkontorets lokaler. Hensikten er å lage lytteposter mellom innbyggere, bydelspolitikere og fagfolk. På den måten vil vi jobbe for økt innbyggerdeltakelse og -interesse i det kommunale planverket på overordnet nivå.

  Byutviklingspotensialet på Vestli

  I 2021 ble det laget en rapport om byutviklingspotensialet.  Arbeidet med rapporten har vært omfattende og tidvis intenst. Den endelige rapporten ble presentert på Rommen Scene i september. 

  Underveis i arbeidet med rapporten har vi reflektert en del rundt hvordan vi skal ta arbeidet videre. Det kom mye nyttig informasjon i arbeidsmøtene, og det ble tidlig klart at vi bør arbeide for å etablere et nettverk for næringslivet i bydelen. Dette er derfor én av tingene vi skal jobbe videre med i 2022. I tillegg til dette ønsker vi å utforske muligheten for å styrke de fysiske sammenhengene i bydelen. Dette handler blant annet om at bydelen oppleves som fragmentert og at det er mange fysiske barrierer. I dette vil det også være nødvendig å se på muligheten for å styrke viktige knutepunkt, som kan bidra til å styrke sammenhengene. Hvordan dette skal gjøres og hvor vi skal begynne, er noe vi skal utforske i prosjektet, men hvis vi skal få til et skikkelig løft av byrommene i bydelen er vi avhengig av forankring hos andre aktører i Oslo kommune. Dette vil derfor være en sentral del av jobben i prosjektet.

   Utvikling av delbydel Vestli

   Prosjektet har hatt tre fokusområder: kartlegging av behov for fysisk oppgradering utendørs, fysiske oppgradering utendørs og bærekraftig drift. I 2021 ble kartleggingen avsluttet, og det har vært prioritert ulike oppgraderingstiltak. Det har blant annet vært jobbet med:

   • Skilting av en kulturhistorisk sti fra Fossumveien til Bånkall, i samarbeid med Rommen velforening og Groruddalen historielag. Løypa får navnet «Rommirunden», åpning er planlagt mars 2022.
   • Oppgradering av gamle benker og utplassering av nye. En stor takk til Bymiljøetaten og Østre Aker husflidslag.
   • Oppgradering av to underganger i Tokeruddalen, også her i samarbeid med Østre Aker husflidslag.
   • Belysning på grøntområdet nord for Vestli torg. Tre lysmaster er bestilt, og vil bli etablert så fort temperaturen i bakken tillater det.
   • Planlegging av midlertidige tiltak på Vestli torg knyttet til belysning, informasjon, arrangement, sitteplasser og trafikkutfordringer. Det første tiltaket, Julegrantenningen, ble dessverre avlyst som følge av nye restriksjoner rett før jul, men Vestli torg vil være et svært viktig satsingsområde inn i 2022 for flere av prosjektene tilknyttet Vestli.

   Undergangene i Tokeruddalen får krotemønster av Østre Aker husflidslag

   Tokerudparken

   I tråd med nærmiljøets største ønske for Tokerudparken har hovedsatsing i 2021 vært planleggingen av sti og belysning. Basert på innspill fra engasjerte naboer og i samarbeid med Studio Oslo landskapsarkitekter, har Bydelen nå utarbeidet en plan for hvordan alle skal kunne ferdes i parken på like premisser. Rammesøknad er sendt, og om alt går etter planen startes arbeidet opp våren 2022. Da blir det både sti og belysning. Et ønske i tillegg er å etablere en paviljong for sosiale treff, mindre lekeapparater med universell utforming og grillplass.

   Ut over planleggingsarbeidet har det vært gjennomført flere aktiviteter i Tokerudparken i 2021, blant annet Høstfest på initiativ fra engasjerte foreldre, i samarbeid med Frivillighetssentralen, og julegrantenning i samarbeid med nærliggende boligsameier. Til sammen har over 150 mennesker fra nærmiljøet vært med. 

   Forslag til stinett i Tokerudparken, utarbeidet av Studio Oslo Landskapsarkitekter

   BUA Stovner

   Prosjektet gjennomførte i vinter en meget vellykket BUA-sesong gjennom Høybråten og Stovner idrettslag (HSIL). 

   Videre er det arbeidet for å få på plass en bærekraftig drifts- og finansieringsmodell for BUA Stovner, blant annet gjennom å kartlegge alle utlånssentraler i Oslo og uttesting av mulige driftsordninger lokalt. Vinteren 2020/2021 testet HSIL ut en ordning hvor de ansatte lokal ungdom til å jobbe i BUA. Dette var en stor suksess, som gir flere gevinster. 

   Basert på kartleggingen og uttesting, ble det i november spilt inn to forslag til Stovner bydelsutvalg. Blant annet ble det foreslått at BUA Stovner eies og driftes av Høybråten og Stovner idrettslag, som er den aktøren i bydelen med størst kompetanse på vinteraktiviteter. Bydelsutvalget ga sin tilslutning til forslaget om eier og driftsmodell, og prosjektet vil i 2022 arbeide sammen med HSIL for å finne en forutsigbar og bærekraftig finansiering av tiltaket.

   Ser fram mot neste år

   I 2022 vil vi fortsette arbeidet med å utvikle tilbud og tjenester i tråd med innbyggernes behov, både gjennom de allerede etablerte prosjektene, men også gjennom nye. Vi vil ha særlig oppmerksomhet mot konsekvensene pandemien har hatt for vår befolkning, og ønsker å være enda mer synlige og til stede der folk er, naturligvis innenfor forsvarlig smittevern. 

   Vi håper dere som bor i bydelen vil fortsette å engasjere dere, dele av deres kunnskap og gi oss tilbakemeldinger. Vi ser fram til et godt samarbeid! 

   Godt nytt år fra oss i seksjon nærmiljø!

   Emner

   Kategorier

   Regions

   Pressekontakt

   Thomas Wrigglesworth

   Thomas Wrigglesworth

   Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
   Sarah Pierstorff

   Sarah Pierstorff

   Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

   Relatert innhold

   Bydel Stovner

   Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
   For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

   Bydel Stovner
   Karl Fossums vei 30
   0985 Oslo